Bông tai

 Bông tai pha lê xanh Bông tai pha lê xanh
 Bông tai pha lê trắng Bông tai pha lê trắng
 Bông tai hình học Bông tai hình học
 Bông tai thả dài Bông tai thả dài
 Bông tai trái tim Bông tai trái tim
 Bông tai hạt châu Bông tai hạt châu
 Bông tai pha lê xanh Bông tai pha lê xanh
 Bông tai hạt châu Bông tai hạt châu
 Bông tai khoen tròn Bông tai khoen tròn
 Bông tai mặt trời Bông tai mặt trời
 Bông tai vải tua rua Bông tai vải tua rua
 Bông tai hạt châu Bông tai hạt châu
 Bông tai mắc xích Bông tai mắc xích
 Bông tai chùm bạc Bông tai chùm bạc
 Bông tai thổ dân Bông tai thổ dân
 Bông tai ngắn dài Bông tai ngắn dài
 Bông tai kiểu Bông tai kiểu
 Bông tai đeo vành tai Bông tai đeo vành tai
 Bông tai xoắn vàng Bông tai xoắn vàng
 Bông tai hình học Bông tai hình học
 Bông tai rua rua Bông tai rua rua
 Bông tai cục bông Bông tai cục bông
 Bông tai pha lê trắng Bông tai pha lê trắng
 Bông tai pha lê Bông tai pha lê
 Bông tai pha lê xanh Bông tai pha lê xanh